Lappeenrannan kerho Oy - Yhtiöjärjestys

1 §  

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Kerho Oy ja sen kotipaikka on Lappeenranta

2 §  

Yhtiön toimialana on järjestää osakkailleen tilaisuus vapaaseen, tuttavalliseen seurusteluun omassa keskuudessaan sekä sen kautta herättää harrastusta yhteisiin rientoihin ja pyrkimyksiin ja siinä tarkoituksessa ylläpitää kerhohuoneistoa joko omistamassaan tai vuokraamassaan huoneistossa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö voi omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3 §  

Yhtiön vähimmäispääoma on kaksisataaneljätoistatuhatta (214 000) markkaa ja enimmäispääoma kahdeksansataaviisikymmentäkuusituhatta (856 000) markkaa.

Osakepääoma jakautuu kahdensadan (200) markan nimellisarvoisiin osakkeisiin.

Osakepääoman korotus on maksettava vuoden kuluessa korotuspäätöksestä.

4 §  

Jos yhtiön osake aiotaan siirtää, siitä on ilmoitettava ensin yhtiön hallitukselle, jolla on oikeus ostaa se yhtiölle siitä arvosta, mikä osakkeella yhtiön viimeisen tilinpäätöksen mukaan on. Ellei hallitus halua sitä yhtiölle lunastaa, on siirto hyväksyttävä, jos se tapahtuu yhtiön entiselle osakkaalle, mutta jätettävä yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, jos osake siirtyisi yhtiön ulkopuolella olevalle.

Yhtiön osakkeita eivät saa omistaa ulkomaalaiset, ulkomaiset yhteisöt eivätkä ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita 28. päivänä heinäkuuta 1939 annetun lain 2 §:ssä mainitut suomalaiset yhteisöt, eikä osaketta saa luovuttaa ulkomaalaiselle tai edellä mainitulle yhteisölle.

Yhtiön jokainen osake on varustettava merkinnällä, jossa kielletään luovuttamasta osaketta ulkomaalaiselle tai edellä mainitulle yhteisöille ja vastaava merkintä on tehtävä myös osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakkeeseen ehkä kuuluvaan osakeantilippuun. Tämä pykälä on painettava jokaiseen osakekirjaan.

4a §  

Yhtiöllä on oikeus tarjouksesta osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa yhtiön omia osakkeita. Yhtiölle lunastettu osake on poistettava osakeluettelosta ja osakekirja tehtävä kelpaamattomaksi.

4b §  

Yhtiöllä on oikeus vastoin osakkaan tahtoakin lunastaa osakepääomaa alentaen osakkeita sellaiselta yhteisöosakkaalta, joka on kaupparekisteriin, maistraattiin tai nimismiehelle ilmoittanut lopettavansa toimintansa sekä konkurssiin asetetun yrityksen konkurssipesältä ja henkilöosakkaan kuoltua tämän kuolinpesältä.

Lunastuksesta päättä yhtiön hallitus todettuaan lunastusedellytysten täyttyneen. Lunastushinta on lunastettavan osakkeen nimellisarvo tai siitä merkittäessä yhtiölle maksettu merkintähinta mikäli se on nimellisarvoa suurempi. Lunastushinta on maksettava osakkaalle lunastettavan osakekirjan luovutusta vastaan.

Yhtiölle lunastettu osake on poistettava osakeluettelosta ja osakekirja tehtävä kelpaamattomaksi.

Tämän pykälän mukainen yhtiön oikeus lunastaa osakkeita koskee vain 22.06.1988 jälkeen merkittyjä uusia osakkeita.

5 §  

Yhtiön asioita ja omaisuutta hoitaa yhtiön hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta siten, että sekä varsinaisista että varajäsenistä joka vuosi on puolet (½) erovuorossa. Ensimmäisenä erovuoroon joutuvat määrätään yhtiökokouksessa toimeenpannulla arvonnalla.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valitsemiskokouksen päätyttyä ja kestää hänen sijaansa valittavan jäsenen vaalikokouksen loppuun.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen viiden (5) jäsenen saapuvilla ollessa. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

6 §  

Yhtiön hallituksen tehtävänä on:

 • huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä,
 • laatia käsittelemistään asioista pöytäkirjat,
 • huolehtia yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon järjestämisestä
 • valita yhtiölle taloudenhoitaja ja valvoa hänen toimintaansa,
 • laatia kerholle järjestyssäännöt, jotka yhtiökokouksen on hyväksyttävä ja valvoa niiden noudattamista,
 • tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle kerhon käyttäjien vuosi- ja väliaikaismaksujen kantamisesta,
 • kieltää niiden henkilöiden kerholla käyminen, jotka eivät ole muistutuksista huolimatta noudattaneet kerhojärjestyksen määräyksiä.

7 §  

Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsenen kanssa yhdessä.

8 §  

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös siihen kuuluvine asiakirjoineen sekä hallituksen toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi ennen tammikuun päättymistä ja tilintarkastuslausunto on annettava ennen helmikuun 10. päivää.

Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joiden toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 §  

Yhtiö ei jaa osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön vastaisen toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Yhtiön netto-omaisuus selvitysmenettelyssä jaetaan yhtiön osakkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden määrän suhteessa.

10 §  

Varsinainen yhtiökokous pidetään ennen helmikuun loppua kerhohuoneistossa tai kerhon vuokraamissa tiloissa. Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan osakkaille vähintään yhdessä Lappeenrannassa ilmestyvässä sanomalehdessä enintään neljä viikkoa ja vähintään 10 päivää ennen kokousta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen
 • päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta sekä määrätään osingonjaon aika, mikäli osinkoa päätetään jakaa,
 • vahvistetaan hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot,
 • toimitetaan erovuorossa olevien hallituksen jäsenten sekä varajäsenten ja kahden tilintarkastajan ja yhtä monen varamiehen vaalit,
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista osakkeenomistajan on tiedotettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 §  

Yhtiön kokouksessa on jokaisella osakkaalla yksi (1) ääni ja äänestykset ovat muutoin julkiset, ellei joku osakas vaadi lippuäänestystä ja häntä kannateta.

12 §  

Yhtiöjärjestyksestä voidaan muuttaa ainoastaan kahden perättäisen yhtiökokouksen päätöksellä, joiden välillä täytyy olla vähintään (1) kuukausi ja joita päätöksiä on kannattanut vähintään kaksikolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista ja tällaisen asian käsittelemisestä on nimenomaan ilmoitettava yhtiökokouksen kokouskutsussa.

13 §  

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia.