Lappeenrannan Kerho Oy:n järjestyssäännöt

(vahvistettu yhtiökokouksessa 22.2.1998)

1 §  

Varsinaisia jäseniä ovat yhtiöjärjestyksen 4. §:n mukaan kaikki yhtiöjärjestyksen hyväksymät osakkaat. Käyttäjäjäseniä ovat sellaiset henkilöt, jotka eivät ole yhtiön osakkaita, mutta ovat kerhon osakkaana olevan yhtiön tai yhteisön omistamille osakkeille käyttäjäjäseniksi esitetty ja hallitus hyväksynyt. Vuosijäseniä ovat sellaiset yhtiöön kuulumattomat henkilöt, jotka hallitus anomuksesta vuosijäseniksi on hyväksynyt. Käyttäjä- ja vuosijäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä, paitsi mitä yhtiöjärjestyksen 11. §:n on sanottu.

2 §  

Vuosimaksut on maksettava huhtikuun aikana. Kerhon jäsen, joka määräaikana ei suorita vuosimaksuaan, menettää oikeutensa kerhohuoneiston käyttöön siihen asti, kunnes maksu on suoritettu.

3 §  

Kerhohuoneisto on yleensä avoinna ravintolan aukioloaikana, ellei kerhon hallitus toisin määrää. Tarjoiluun nähden noudatetaan alkoholilainsäädännön kulloinkin anniskeluravintoloita koskevia määräyksiä.

4 §  

Kirjastokabinetin käytöstä on sovittu erikseen vuokralaisen kanssa.

5 §  

Kerhohuoneistoon pääsevät yksinomaan kerhon jäsenet vieraspaikkakuntalaisine miespuolisine vieraineen.

6 §  

Lappeenrannan kerhon ja ystävyysklubien jäsenillä on tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla oikeus molemminpuolisiin vierailuihin toistensa klubihuoneistoissa ilman klubimuodollisuuksia. Vierailijan on pyydettäessä esitettävä oman klubinsa voimassa oleva jäsenkortti ja noudatettava isäntäklubin järjestyssääntöjä.

7 §  

Kerhon jäsenten on kerhohuoneistossa ehdottomasti noudatettava nuhteetonta käytöstä toisia kerhon jäseniä, vieraita ja henkilökuntaa kohtaan ja näitä järjestyssääntöjä tinkimättä noudattaen vaalia viihtyvyyttä kerhossa ja varjella sen mainetta.

8 §  

Kielletty on:

  • koirien tuominen kerhohuoneistoon
  • uhkapelin harjoittaminen kerhohuoneistossa ja
  • omien alkoholijuomien nauttiminen

9 §  

Järjestystä huoneistossa valvovat hallituksen jäsenet, taloudenhoitaja, kerhomestari ja ravintolahenkilökunta, jotka ovat oikeutettuja palauttamaan häiriöntekijän järjestykseen ja joiden antamia ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ravintolan henkilökunnalla on myös oikeus ja velvollisuus alkoholilainsäädännön ja näiden järjestyssääntöjen perusteella kieltää tarjoilu ja tarpeen vaatiessa poistaa häiriöitä aiheuttava henkilö huoneistosta. Edellä mainitut henkilöt ovat oikeutettuja kieltämään häiriön aiheuttajan käymästä kerhossa siihen saakka kunnes hallitus on rikkomuksen käsitellyt ja antanut siihen päätöksensä.

10 §  

Kerho ei vastaa kerhohuoneistosta kadonneista päällysvaatteista eikä muustakaan jäsenten omaisuudesta.

11 §  

Tämän lisäksi on noudatettava hallituksen kulloinkin mahdollisesti antamia erikoismääräyksiä.