Strategia 2021

Kerhon toiminta-ajatus ja keskeinen idea

Lappeenrannan Kerhon toiminta-ajatuksena on tarjota osakkailleen tilaisuus vapaaseen tuttavalliseen seurusteluun omassa keskuudessaan sekä herättää harrastusta yhteisiin rientoihin ja pyrkimyksiin osakkeenomistajien ja maakunnan parhaaksi. Tässä tarkoituksessa yhtiö ylläpitää kerhotiloja ja järjestää erilaisia tapahtumia.Kerho on kulttuuri- ja liikemiesklubi, jossa yhteiskunnallisiin, isänmaallisiin ja maakunnallisiin arvoihin sitoutuneet eri-ikäiset jäsenet tapaavat toisiaan. Toimimme yleishyödyllisesti, mutta kuitenkin omassa rajatussa yhteisössämme yhteistyötahojen suuntaan verkottuen. Kerho vaalii toiminnassaan mainittuja yhteiskunnallisia, mutta myös omaan toimintaansa ja historiaansa liittyviä arvoja Mika Waltarin sanoittamassa hengessä: Perinteet ovat tienviittoja tulevaisuuteen.Kerho on myös keskusteluyhteisö, jossa on mahdollista saada uusia vaikutteita ja virikkeitä erilaisen työ- ja elämänkokemuksen omaavilta. Kerholla pääsee osalliseksi sellaisista yhteiskunnallisista ajatus- ja toimintamaailmoista, jotka muutoin ehkä jäisivät tavoittamatta. Kerho muodostaa veljesyhteisön, jonka jäsenyys on haluttu ja arvostettu.

Toiminnan organisointi

Kerho on järjestäytynyt osakeyhtiön muotoon ja Kerhon osakkaaksi kutsutaan hallituksen ja yhtiökokouksen hyväksymisprosessin kautta. Kerho organisoi toimintansa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Kerhon ylin päättävä elin on Yhtiökokous, joka valitsee hallituksen. Hallitus on vastuussa Kerhon toiminnan järjestämisestä. Kerhon toimitusjohtaja, jota kutsutaan Kerhomestariksi, vastaa käytännön operatiivisesta toiminnassa yhteistyössä hallituksen kanssa. Hallitus ja Kerhomestari ovat olemassa Kerhoveljien palvelemiseksi ja kyseiset luottamustehtävät vaativat omistautumista, oikeaa kerhohenkeä ja aitoa halua osallistua, vaikuttaa ja työskennellä Kerhon parhaaksi. Kerhomestarin ja hallituksen tulee jalkautua Kerhotoimintaan säännöllisesti.

Kerhomestari on kerhon toiminnan sielu. Hän on kerhoveljien palvelija, jonka tehtävänä on olla läsnä, osallistua, järjestää toimintaa ja huomioida kaikin tavoin Kerhon toiminnan ja veljeskunnan paras. Hallituksen ja Kerhomestarin vastuulla on Kerhon viestintä, joka on säännöllistä, avointa ja riittävän runsasta.

Kerho toimii kulloinkin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan tiloissa. Tilojen tulee tarjota helppo mahdollisuus päivittäiseen toimintaan ja keskeisten harrasteiden, tapahtumien ja muun toiminnan järjestämiseen. Tarvittaessa Kerho voi käyttää myös omien tilojensa ulkopuolisia, kolmansien osapuolten tiloja suurempien tapahtumien järjestämiseen.

Toimintansa rahoittamiseksi Kerho kerää osakkailtaan yhtiöjärjestyksessä mainittuja käyttömaksuja. Tämän lisäksi Kerho harjoittaa sijoitustoimintaansa ja käyttää sijoitusten tuotot pääosin toimintaansa. Kerhon tavoitteena on käyttää pääosa toimintansa tuotoista välittömiin jäsenpalveluihin eli tapahtumiin, harrasteisiin tai muihin vastaaviin toimintoihin.

Varsinainen toiminta

Kerhon varsinaisen toiminnan organisoimisesta päättää Kerhon hallitus vuosittaisen suunnittelun yhteydessä. Kerhon hallitus jakaa toiminnan organisoimisen tehtävät kunkin alueen vastuuhenkilöille. Kerhomestarilla on myös keskeinen rooli toiminnan organisoinnissa, koordinoinnissa ja tiedottamisessa. Kerhon vuosikellon mukaisia säännöllisiä, pitkän perinteen omaavia tapahtumia ovat Pyöreät Vuodet, rapujuhlat ja Tuomaan päivät. Nämä ovat pysyviä ja arvokkaita tapahtumia, joiden perinnettä vaalitaan niiden vaatimalla arvokkuudella. Muita Kerhon keskeisiä toimintamuotoja ovat pienemmät tapahtumat, joiden määrää tulee lisätä alkaneella strategiakaudella. Näitä tapahtumia ovat Puheenjohtajan lounaat, uusien jäsenten ilta, kerhoillat, lauantaiseminaarit, muut lounasalustukset, Pitkät lounaat sekä Upseerikerhon kanssa yhteistyössä tuotettavat ohjelmalliset tilaisuudet.

Toinen keskeinen toimintamuoto ovat harrasteryhmät, joita ovat biljardi, golf, skruuvi ja moottoripyöräily. Kerhon piirissä tapahtuvaa harrastetoimintaa voidaan jäsenten aktiivisuuden pohjalta laajentaa ja tarvittaessa Kerho voi hallituksen päätöksellä myös tukea uusia toimintamuotoja, mikäli harraste saavuttaa riittävää kannatusta jäsenkunnassa.

Kerho järjestää osana toimintaansa myös jäsenmatkoja. Kerho kuuluu YT-klubit kattojärjestöön ja tekee aktiivisesti yhteistyötä YT-klubien kanssa ja osallistuu kattojärjestön organisoimaan toimintaan.

Kerhon toiminnan keskeisenä elementtinä on säännöllinen viestintä tapahtumista, harrasteista ja matkoista. Viestintäkanavia ovat verkkopalvelu, sähköposti, suljettu Facebook-ryhmä sekä vuosittainen jäsenkirje.

Kerhon talous

Kehittyvä toiminta voi perustua vain kasvulle, joten Kerhon on huolehdittava aktiivisten jäsentensä määrästä jäsenhankinnan kautta.  Jäsenten on koettava saavansa käyttömaksua vastaan arvokasta ja selkeää palvelua ja arvo. Lappeenrannan Kerhoon kuuluminen on myös itsessään arvo ja se on osa maksullista palvelua.  Käyttömaksun maksaminen on edellytys toimintaan osallistumiselle.

Taloushallinnon organisointi on ensisijaisesti hallituksen vastuulla, jonka tehtävänä on organisoida se parhaaksi katsomallaan tavalla. Joka tapauksessa Kerhomestarin on jo pelkästään toimitusjohtajan roolin näkökulmasta oltava hyvin perillä Kerhon talousasioissa.

Jäsenhankinta

Aktiivinen jäsenhankinta on ennen kaikkea Kerhon hallituksen vastuulla. Hallitus asettaa vuosittain tavoitteen uusien jäsenten hankkimiseksi ja vastuuttaa tehtävän valituille jäsenille. Hallituksen ja Kerhomestarin vastuulla on huolehtia uusien jäsenten perehdyttämisestä ja heidän sitouttamisestaan Kerhoon. Jokaisen uusia jäseniä kutsuvan kerhoveljen velvollisuus on myös huolehtia uuden veljen perehdyttämisestä.