Strategia 2021

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tarjota osakkailleen tilaisuus vapaaseen tuttavalliseen seurusteluun omassa keskuudessaan sekä herättää harrastusta yhteisiin rientoihin ja pyrkimyksiin osakkeenomistajien ja maakunnan parhaaksi.  Tässä tarkoituksessa yhtiö ylläpitää kerhotiloja ja järjestää erilaisia tapahtumia. Kerho on kulttuuri- ja liikemiesklubi, jossa yhteiskunnallisiin, isänmaallisiin ja maakunnallisiin arvoihin sitoutuneet eri ikäiset jäsenet tapaavat toisiaan.  Toimimme yleishyödyllisesti, mutta kuitenkin omassa rajatussa yhteisössämme yhteistyötahojen suuntaan verkottuen. Kerho vaalii toiminnassaan mainittuja yhteiskunnallisia, mutta myös omaan toimintaansa ja historiaansa liittyviä arvoja Mika Waltarin sanoittamassa hengessä: perinteet ovat tienviittoja tulevaisuuteen. 

Kerho on myös keskusteluyhteisö, jossa on mahdollista saada uusia vaikuttaita ja virikkeitä erilaisen työ- ja elämänkokemuksen omaavilta.  Kerholla pääsee osalliseksi sellaisista yhteiskunnallisista ajatus- ja toimintamaailmoista, jotka muutoin ehkä jäisivät tavoittamatta.   Kerho muodostaa veljesyhteisön, jonka jäsenyys on haluttu ja arvostettu.

Toiminnan organisointi

Yhtiökokous. Hallitus.  Kerhomestari ja taloudenhoitaja.  Kerhoelämaän eri toimintoja varten nimetyt työryhmät.

Varsinainen toiminta

Kerhon varsinaisen toiminnan organisoimisesta päättää kerhon hallitus vuosittaisen suunnittelun yhteydessä.  Kerhon hallitus jakaa toiminnan organisoimisen tehtävät kunkin alueen vastuuhenkilöille.  Kerhomestarilla on myös keskeinen rooli toiminnan organisoinnissa, koordinoinnissa ja tiedottamisessa.  Kerhon vuosikellon mukaisia säännöllisiä, pitkän perinteen omaavia tapahtumia ovat Pyöreät Vuodet, rapujuhlat ja Tuomaan päivät.  Nämä ovat pysyviä ja arvokkaita tapahtumia, joiden perinnettä vaalitaan niiden vaatimalla arvokkuudella.  Muita kerhon keskeisiä toimintamuotoja ovat pienemmät tapahtumat, joiden määrää tulee lisätä alkaneella strategiakaudella.  Näitä tapahtumia ovat puheenjohtajan lounaat, uusien jäsenten ilta, kerhoillat, lauantai seminaarit, muut lounas alustukset, pitkät lounaat sekä upseerikerhon kanssa yhteistyössä tuotettavat ohjelmalliset tilaisuudet. 

Toinen keskeinen toimintamuoto ovat harrasteryhmät, joita ovat biljardi, golf, skruuvi ja mottoripyöräily.  Kerhon piirissä tapahtuvaa harrastetoimintaa voidaan jäsenten aktiivisuuden pohjalta laajentaa ja tarvittaessa kerho voi hallituksen päätöksellä myös tukea uusia toimintamuotoja, mikäli harraste saavuttaa riittävää kannatusta jäsenkunnassa.   Kerho järjestää osana toimintaansa myös jäsenmatkoja.  Kerho kuuluu YT-klubien kattojärjestöön ja osallistuu sen toimintaan.

Tiedottaminen

Kerhon toiminnan keskeisenä elementtinä on säännöllinen viestintä tapahtumista, harrasteista ja matkoista. Viestintäkanavia ovat verkkopalvelu, sähköposti, suljettu Facebook-ryhmä sekä jäsenkirje.

Kerhon talous

Kehittyvä toiminta voi perustua vain kasvulle,  joten kerhon on huolehdittava aktiivisten jäsentensä määrästä jäsenhankinnan kautta.  Jäsenten on koettava saavansa käyttömaksua vastaan arvokasta ja selkeää palvelua.  Kerhoon kuuluminen on myös itsessään arvo ja se on osa  maksullista palvelua.  Kerhon talous tulee hallituksen organisoida tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjäjäsenmaksun suorittaminen on edellytys kerhon toimintaan osallistumiseen 

Jäsenhankinta

Jäsenhankinta on ensisijaisesti hallituksen vastuulla.  Hallitus asettaa vuosittain tavoitteen uusien jäsenten hankkimiseksi ja vastuuttaa tehtävän valituille jäsenille. Hallituksen ja kerhomestarin vastuulla on huolehtia uusien jäsenten perehdyttämisestä ja heidän sitouttamisestaan kerhoon.  Jokaisen uusia jäseniä kutsuvan kerhoveljen velvollisuus on myös huolehtia uudeen veljen perehdyttämisestä.

Edellä oleva on tiivistelmä hallituksen  30.3.2021 hyväksymästä strategiasta, minkä pohjalta on laadittu toimintasuunnitelma 2021-2022.  Strategia sekä toimintasuunnitelma hyväksytään virallisesti yhtiökokouksessa.

Kerhon tämänhetkinen jäsenmäärä on noin 850.