Lappeenrannan kerho Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi

Yhtiön nimi on Lappeenrannan Kerho Oy.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Lappeenranta.

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on järjestää osakkailleen tilaisuus vapaaseen tuttavalliseen seurusteluun omassa keskuudessaan sekä herättää harrastusta yhteisiin rientoihin ja pyrkimyksiin osakkeenomistajien ja maakunnan parhaaksi. Tässä tarkoituksessa yhtiö ylläpitää kerhotiloja ja järjestää erilaisia tapahtumia.

Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon yhtiökokous valitsee vähintään kuusi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jota kutsutaan kerhomestariksi. Toimitusjohtajan valitsee hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta postitse osoitteilla, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet tai vaihtoehtoisesti julkaisemalla se yhdessä Lappeenrannassa ilmestyvässä sanomalehdessä.

10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymistä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

  1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,

  2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

  1. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

  2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,

  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

määrättävä

  1. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,

  2. hallituksen jäsenten lukumäärä,

valittava tarvittaessa

  1. hallituksen jäsenet

  2. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Lisäksi yhtiökokouksessa vahvistetaan kerhotoiminnan järjestyssäännöt ja päätetään vuosittain perittävien käyttömaksujen määrät sekä yhtiön osakkeiden lunastusarvo.

11 § Äänioikeus yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksessa jokaisella osakkeenomistajalla on vain yksi ääni riippumatta osakkeiden lukumäärästä.

12 § Yhtiön lunastusoikeus

Osakkeen siirtyessä sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön osakas, on yhtiöllä oikeus lunastaa osake. Lunastushinta on yhtiökokouksen viimeksi vahvistama osakkeen lunastusarvo.

Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siirrosta yhtiön hallitukselle. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.